คำแนะนำในการติดตั้ง Android และ Windows สำหรับ Hi 10 Plus , Hi 10 Pro

Chuwi Thailand สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเพิ่มเติมคือมาบอกคู่มือวิธีการลง Android และ Windows 10 ใน Hi 10 Plus , Hi 10 Pro เนื่องจากอาจจะมีเหตุขัดข้องในการใช้งานหรืออยากลงวินโดวส์ หรือ แอนดรอยด์เอง อยากรู้ละสิว่าทำยังไงเดียวผมจะลงคู่มือวิธีการทำไว้ให้เช่นเคย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูวีธีทำกันดีกว่าว่าทำกันยังไง

*** ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และการทำขั้นตอนต่อไปนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเป็นคนทำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ***

อุปกรณ์ ที่ต้องใช้
 • แฟลชไดรฟ์ความจุอย่างน้อย 8 GB
 • สาย USB-OTG และ HUB(เชื่อมต่อมากกว่า 3 อุปกรณ์)
 • คีย์บอร์ด USB
 • ชาร์จแบตเตอรี่เครื่องให้ได้อย่างน้อย 80%

 • วิธีการติดตั้ง Windows 10

  Step : 1
   1.1 Format แฟลชไดรฟ์เป็น NTFS และตั้งชื่อว่ำ "WINPE"

  1.2 เปิดโฟลเดอร์ window 10 ที่ดำวน์โหลดมำและ copy ไฟล์ทั้งหมดไปวำงไว้ในแฟลชไดรฟ์

  Step : 2
   2.1 เชื่อมต่อ usb hup พร้อมแฟลชไดรฟ์ที่มี windows 10 และคีย์บอร์ดเข้ำกับเครื่อง
   2.2 กดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องพร้อมกับกด F7 บนคีย์บอร์ดรัว ๆ เพื่อเข้ำสู่ boot mode

   2.3 เลือก “UFEI: ยี่ห้อแฟลชไดรฟ์, Partition 1” กดปุ่ม Enter เพื่อทำกำรติดตั้ง
   2.4 เมื่อระบบติดตั้งเสร็จ จะออกจำกหน้ำติดตั้งอัตโนมัติ

  Step : 3
   3.1 โปรแกรมจะใช้เวลำติดตั้งประมำณ 10 – 15 นำที เมื่อติดตั้งเสร็จแท็บเล็ตจะปิดอัตโนมัติหลังจำกนั้นหน้ำจอจะปรำกฏ Getting Ready ของ
   windows ให้ settings

  ดาวโหลดไฟล์คู่มือด้านล่างนี้


  Top